Gỗ ghép khối vuông 80mm xuất khẩu

20:22 |
 
Gỗ ghép khối vuông xuất khẩu dài 80mm x 80mm, 78mm x 78mm, 75mm x 75mm...
Quy cách tham khảo : 

80 x 80 x 5000 mm
80 x 80 x 4000 mm
80 x 80 x 3000 mm

78 x 78 x 5000 mm
78 x 78 x 4000 mm
78 x 78 x 3000 mm

....
Đọc thêm…
Comments
0 Comments

Gỗ ghép khối vuông 90mm xuất khẩu

20:21 |
Gỗ ghép khối vuông xuất khẩu dài 90mm x 90mm, 88mm x 88mm, 85mm x 85mm...
Quy cách tham khảo : 

90 x 90 x 5000 mm
90 x 90 x 4000 mm
90 x 90 x 3000 mm

88 x 88 x 5000 mm
88 x 88 x 4000 mm
88 x 88 x 3000 mm

....
Đọc thêm…
Comments
0 Comments

Gỗ ghép khối vuông 100mm xuất khẩu

20:19 |
 
Gỗ ghép khối vuông xuất khẩu dài100mm x 100mm, 98mm x 98mm, 95mm x 95mm...
Quy cách tham khảo : 

100 x 100 x 5000 mm
100 x 100 x 4000 mm
100 x 100 x 3000 mm

98 x 98 x 5000 mm
98 x 98 x 4000 mm
98 x 98 x 3000 mm

....
Đọc thêm…
Comments
0 Comments

Gỗ ghép xuất khẩu dài 4m

20:13 |

Gỗ ghép xuất khẩu dài 4m (4000mm), 3.9m (3900mm), 3.8m (3800mm), 3.7m(3700mm), 3.6m(3600mm), 3.5m (3500mm), 3.4m (3400mm), 3.3m (3300mm), 3.2m (3200mm), 3.1m (3100mm)
Quy cách tham khảo : 

15 x 1100 x 4000 mm
18 x 1100 x 4000 mm
20 x 1100 x 4000 mm
25 x 1100 x 4000 mm
30 x 1100 x 4000 mm
35 x 1100 x 4000 mm

15 x 1100 x 3700 mm
18 x 1100 x 3700 mm
20 x 1100 x 3700 mm
25 x 1100 x 3700 mm
30 x 1100 x 3700 mm
35 x 1100 x 3700 mm
Đọc thêm…
Comments
0 Comments

Gỗ ghép xuất khẩu dài 5m

20:10 |

Gỗ ghép xuất khẩu dài 5m (5000mm), 4.9m (4900mm), 4.8m (4800mm), 4.7m(4700mm), 4.6m(4600mm), 4.5m (4500mm), 4.4m (4400mm), 4.3m (4300mm), 4.2m (4200mm), 4.1m (4100mm)
Quy cách tham khảo : 

15 x 1100 x 5000 mm
18 x 1100 x 5000 mm
20 x 1100 x 5000 mm
25 x 1100 x 5000 mm
30 x 1100 x 5000 mm
35 x 1100 x 5000 mm

15 x 1100 x 4700 mm
18 x 1100 x 4700 mm
20 x 1100 x 4700 mm
25 x 1100 x 4700 mm
30 x 1100 x 4700 mm
35 x 1100 x 4700 mm
Đọc thêm…
Comments
0 Comments

Gỗ ghép xuất khẩu dài 6m

20:08 |

Gỗ ghép xuất khẩu dài 6m (6000mm), 5.9m (5900mm), 5.8m (5800mm), 5.7m(5700mm), 5.6m(5600mm), 5.5m (5500mm), 5.4m (5400mm), 5.3m (5300mm), 5.2m (5200mm), 5.1m (5100mm)

Quy cách tham khảo : 

15 x 1100 x 6000 mm
18 x 1100 x 6000 mm
20 x 1100 x 6000 mm
25 x 1100 x 6000 mm
30 x 1100 x 6000 mm
35 x 1100 x 6000 mm

15 x 1100 x 5700 mm
18 x 1100 x 5700 mm
20 x 1100 x 5700 mm
25 x 1100 x 5700 mm
30 x 1100 x 5700 mm
35 x 1100 x 5700 mm
Đọc thêm…
Comments
0 Comments